Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Chủ nhật, 12/01/2014 - 15:35

Ban Dân vận Trung ương: Triển khai nhiệm vụ năm 2014; Quán triệt, triển khai các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị

* Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh các đồng chí: Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Năm 2013, công tác dân vận đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước. Trong năm, các cấp ủy đảng đã tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác dân vận. Nhờ đó, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả tích cực. MTTQ Việt  Nam, các đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác dân tộc và tôn giáo có nhiều tiến bộ, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Năm 2014, công tác dân vận tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội hướng mạnh về cơ sở; chủ động tham mưu cho các cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; cơ quan dân vận chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác dân vận” và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

*  Ngày 11-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự.

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội gồm 5 chương, 19 điều. Nội dung quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc, chủ thể, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp của giám sát và phản biện xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên bày tỏ chính kiến của mình đối với các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, từ đó phát huy và đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gồm 5 chương, 21 điều. Quy định đã phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Mai Phương
Top