khach san bac ninh

Bac Ninh Tin tuc tong hop san pham lang nghe doanh nghiep Bac Ninh
Thứ năm, 05/06/2014 - 09:36

Phát triển dịch vụ thu gom chất thải rắn công nghiệp - Sự cần thiết cho mục tiêu phát triển bền vững

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, các KCN phát triển đã làm gia tăng cả khối lượng và thành phần chất thải rắn (CTR) có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu gom CTR trong KCN cần được quản lý chặt chẽ.

Hệ thống xử lý chất thải rắn công nghiệp tại Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành.

 

Mỗi năm lượng CTR phát sinh ước tính 47.770 tấn trong đó, lượng CTR phát sinh từ các KCN tập trung là 32.638 tấn/năm (chất thải rắn nguy hại là 5.286 tấn/năm). Tính đến hết  năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm tra, cấp 366 sổ đăng ký chủ nguồn thải cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Tổng khối lượng CTR công nghiệp phát sinh đã đăng ký là 25.350 tấn/năm (chiếm 77,7% lượng phát sinh), trong đó lượng chất thải nguy hại đã đăng ký là 3.354 tấn/năm (chiếm 63,4% lượng phát sinh).

Hiện nay, 100% các KCN không có điểm tập trung thu gom CTR theo quy định. CTR công nghiệp không nguy hại thường được các doanh nghiệp bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. Đối với chất thải nguy hại, hầu hết các doanh nghiệp thuê các đơn vị có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại chuyển đi. Một số doanh nghiệp có lượng chất thải nguy hại phát sinh nhỏ đã lựa chọn phương pháp lưu giữ tạm thời tại cơ sở. Việc kiểm soát chất thải sau hợp đồng xử lý của các chủ nguồn thải gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là các cơ sở ký hợp đồng với các đơn vị ngoài tỉnh để xử lý) dẫn tới nguy cơ làm phát tán chất thải nguy hại ra môi trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 35 đơn vị hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR công nghiệp (8 đơn vị ngoài tỉnh). Các doanh nghiệp đã thu gom, vận chuyển khoảng 60-70% lượng CTR công nghiệp phát sinh trong các KCN. Phần còn lại do các doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận vận chuyển và xử lý. Các doanh nghiệp thu gom, vận chuyển CTR cơ bản mới thành lập, chủ yếu là thu mua phế liệu để bán lại, không có chức năng xử lý chất thải.

Công ty TNHH Hùng Hưng Môi trường xanh và Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành là hai doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chỉ đủ năng lực xử lý khoảng 37% lượng chất thải trong các KCN.

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ngành chức năng xây dựng và triển khai đề án phát triển dịch vụ thu gom, xử lý CTR trong các KCN đến năm 2020. Mục tiêu chính đến năm 2015, các doanh nghiệp đáp ứng được 50% và đến năm 2020 đáp ứng 80% nhu cầu dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR trong các KCN. Trong đó, giai đoạn 2014-2015 tập trung xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. Giai đoạn 2016-2020, phát triển hệ thống doanh nghiệp theo hướng xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp công nghệ vào các hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý với đủ điều kiện để giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến CTR. Tiến tới hình thành, quản lý thống nhất thị trường dịch vụ thu gom, xử lý CTR và xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường nói chung (trong đó có cơ sở dữ liệu về CTR), xác lập cơ chế trao đổi thông tin, đối thoại về dịch vụ thu gom, xử lý CTR.

Để thực hiện đề án, ngành chức năng đã xây dựng một số giải pháp  về cơ chế hỗ trợ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hoạt động giám sát; kỹ thuật - công nghệ, truyền thông… Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung các nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm hỗ trợ, ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thu gom, xử lý CTR về đất đai, vốn, hợp tác quốc tế…

Phát triển dịch vụ thu gom, xử lý CTR là cần thiết và đã được khẳng định trong chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững ở nước ta. Việc hình thành cơ chế chính sách bước đầu đã thuận lợi cho phát triển dịch vụ thu gom, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tiếp tục củng cố sự phát triển bền vững, thu hút nguồn vốn đầu tư vào các KCN của tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng An
Top